Mesafeli Satış Sözleşmesi


 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş ve mevcudiyetini sürdüren bir anonim şirket olan Destek Her Yerde Bilişim Anonim Şirketi ("Şirket ") ile evimdekipsikolog.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) ve/veya healmeup mobil uygulaması üzerinden Şirket’in Ürün ve/veya Hizmetleri’ni satın alan (“Alıcı veya Danışan”) arasında, Alıcı’nın; İnternet Sitesi’ni kullanması ve Şirket’in Aracılık Hizmet Sağlayıcısı sıfatı ile gerçekleştirdiği Danışmanlar’dan aldığı ürün ve/veya Hizmetlere yönelik olarak ve İnternet Sitesi’nden ve/veya uygulamadan Alıcı tarafından elektronik ortamda satın almanın kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Alıcı’nın www.evimdekipsikolog.com internet sitesinden ve/veya healmeup mobil uygulamasından Üye Kayıt Formu’nu doldurarak işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda imzalamasıyla / onaylamasıyla kabul beyanının Şirket kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır.
İşbu sözleşme 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
MADDE 1 – TARAFLAR
HİZMET SAĞLAYICI
Ticaret Unvanı: DESTEK HERYERDE BİLİŞİM A.Ş.
Adresi: Gazi Mahallesi 1371. Sk. Kat:3 Apt. No: 20/3 Sultangazi/İstanbul
Telefon: 02129631285
Fax: 02129631341
Eposta: destek@evimdekipsikolog.com
 

ALICI
Adı – Soyadı:
Tc Kimlik No:
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
Adresi:
Telefon:
E-Posta:
SATICI
Adı – Soyadı:
Tc Kimlik No:
Vergi Dairesi:
Vergi Numarası:
Adresi:
Telefon:
E-Posta:
 

MADDE 2 – TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Site üzerinden online hizmet veren danışmanlar
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: Hizmet sağlayıcı kurumu,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
ÜRÜN: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.
MADDE 3 – KONU
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI’nın SİTE üzerinden SATICI tarafından verilecek olan online psikolojik danışmanlık, diyetisyen vb. SİTE’de satış fiyatı belirtilen HİZMET’in satılmasıdır.
MADDE 4- ÖDEME
Ödemeler, aracı ödeme kurumu üzerinden kredi kartı/banka kartı ile peşin yapılır.
MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1.ALICI, SİTE’de sunulan Hizmet’e ilişkin olarak alınan randevu gününden 14 (ondört) gün içinde öncesine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden ve bir ceza ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
5.2.ALICI, SİTE’de sunulan Hizmet’e ilişkin olarak alınan randevu gününe 14 günden az bir süre kala ALICI tarafından iptal edilen Hizmet’in (Kaza, hastalık, vefat, doğal afet vb. acil durumlar haricinde) ücretini ödemekle yükümlüdür.
5.3.ALICI, SATICI’dan Hizmet almayı talep ettiğinden, sözleşmenin konusunu hizmetin verilmesi oluşturmaktadır. Cayma hakkı, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar.
5.4.SATICI, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
5.5.ALICI, cayma hakkında gerektiği şekilde bilgilendirilmezse 14 günlük süreye bağlı değildir. Bu süre her türlü cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.
5.6.ALICI’nın cayma hakkının kullanma iradesini içeren bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak SATICI’ya yöneltilmesi gerekmektedir. SİTE üzerinden ALICI’lara cayma hakkı sunulması durumunda, SATICI ALICI’ların iletmiş olduğu cayma taleplerinin kendilerine ulaştığına dair teyit bilgisini derhal ALICI’ya iletecektir.
5.7.Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanılan HİZMET’lerde ve elektronik ortamda anında ifa edilen HİZMET’lerde cayma hakkı kullanılmaz.
5.8.ALICI, SİTE üzerinden randevu talebinde bulunup, istediği gün ve saatte herhangi bir danışmandan/veterinerden/eğitmenden randevu alabilmektedir. ALICI, bu şekilde randevu almış olup, kararlaştırılan gün ve saatte danışman ile görüşmeye katılmak istemezse, hizmet saatinden 14 gün öncesine kadar sözleşmeden cayabilir ya da randevuyu değiştirebilir. Ancak anlık alınan randevuda sunulan hizmetlerde ALICI’lar cayma hakkını kullanamazlar. Alınan anlık randevularda alınan seans ücreti hiçbir saatte iade edilmez.
5.9.Söz konusu HİZMET’le ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluk SATICI’ya aittir. SİTE’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. SATICI, sözleşme konusu HİZMET’in internet sitesi üzerinden belirli koşullarla sunulmasından sorumludur. ALICI, talep ve şikayetlerini site yönetimine iletebilir.
Madde 6- GENEL HÜKÜMLER
6.1.İşbu Ön Bilgilendirme Formu, SATICI’nın SİTE üzerindeki Hizmet’lerine yönelik sunduğu her çeşit bilgi/reklam/açıklama ile bir bütün olup ALICI ve SATICI arasında yapılan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. ALICI, Ön Bilgilendirme Formu ve SATICI ile akdedeceği Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki Hizmet’e ilişkin bilgiler nedeniyle her türlü talebini tüketici mevzuatı kapsamında SATICI’ya yöneltmesi gerektiğini kabul eder.
6.2.ALICI ve SATICI, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SİTE’nin mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu, SATICI ve ALICI tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu Hizmet’le ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.3.Taraflar, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu Hizmet’in sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun SATICI’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. ALICI, SATICI’nın satışa sunduğu Hizmet’lere ilişkin bedellerin SATICI nam ve hesabına tahsil edilmesi konusunda münhasır olarak SİTE’nin yetkilendirdiğini kabul etmektedir. Bu yetkilendirmenin SATICI tarafından iptal edilmesi halinde SİTE, Danışmanlık Sözleşmesi’ni feshetme ve SATICI’nın SİTE üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. ALICI, Hizmet’lere ilişkin ödemeyi SİTE’ye yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.
6.4.ALICI ve SATICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklı doğabilecek ihtilaflardan dolayı SİTE’nin, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Üyelik Sözleşmesi, Danışmanlık Sözleşmesi ve SİTE’deki diğer kurallar kapsamında, SİTE’nin söz konusu zararları kendilerine rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.
Hizmet ile ilgili ALICI’nın herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde, ALICI bu durumdan SATICI’nın sorumlu olacağını ve SITE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.5.SATICI, SİTE üzerinden yapılacak satışlar ile ilgili ALICI’nın yapacağı ödemelerin, kendi adına SİTE tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6.6. SİTE ile paylaşılan veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmektedir. Kişisel verilere ilişkin daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz. ALICI, bilgilerinin kendisine ve kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirket tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.
6.7.Kural olarak teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SİTE, İnternet Sitesinde veya Uygulama’da, sistemde işlemin gerçekleştiği süre zarfında ilan ettiği tutarın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SİTE’ye ait olacaktır. Bununla birlikte Şirket, teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
6.8.Sipariş, ALICI’nın ödeme bilgisi hakkında Banka onay geldikten sonra verilmiş sayılacaktır.
6.9. Havale veya EFT siparişlerinin işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, sipariş toplam tutarının Şirket’in banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Havale veya EFT yoluyla verilen, ancak 1 (bir) hafta içerisinde ödemesi gerçekleştirilmeyen siparişler iptal edilmektedir.
6.10.Ön Bilgilendirme Formu’na konu Hizmet’ten kaynaklanan ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
7. YÜRÜRLÜK
SİTE üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SİTE, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
 

.desktop .nl-res640, .desktop .nl-res375 {content: " ";display: none;}.res640 .nl-desktop, .res640 .nl-res375 {content: " ";display: none;}.res375 .nl-desktop, .res375 .nl-res640 {content: " ";display: none;}body div[text-content] {color: rgba(0, 0, 0, 1);} ::selection {background-color: #3e87f852;}

Turkish 🇹🇷